អំពី​ខ្ញុំ

ខ្ញុំជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ

សង្គមបរិស្ថាន…

…បានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Edinburgh នៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីការអភិរក្សព្រៃឈើនិងការអភិរក្សសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ ២០១៦ ដែលភាគច្រើននៅខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តមណ្ឌលគិរី។ ខ្ញុំបានសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលព្រៃឈើ អង្គការសង្គមអភិរក្សសត្វព្រៃ(WCS) អង្គការសន្សំម្លប់ព្រៃ និង ជាមួយក្រុមហ៊ុន IBIS Rice (ស្រូវអ៊ីប៊ីស)។

ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវអនុវត្តដែលមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវយុទ្ធសាស្រ្តអភិរក្សខណៈពេលជួយសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពួកគេ។ ជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺការធ្វើផែនការ និងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់អន្តរាគមន៍ផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា។ ខ្ញុំប្រើវិធីដូចជាសម្ភាសន៍ ការពិភាក្សាជាក្រុម ការស្ទង់មតិ សញ្ញាសំគាល់សង្គម និង ការវិភាគបណ្តាញសង្គម។

គម្រោងស្រាវជ្រាវពីមុនរួមមាន៖

១. ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី

២. ស្វែងយល់ពីការបំពុលសត្វព្រៃ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុល។

៣. ស្វែងយល់ពីកត្តាសំខានៗក្នុងការសម្រេចចិត្តជុំវិញការប្រើប្រាស់ដីធ្លី។

សូមអានអត្ថបទស្រាវជ្រាវជាភាសាខ្មែរអំពីការពុលសត្វព្រៃនៅទីនេះ។

សូមអានអត្ថបទកាសែតអំពីការពុលសត្វព្រៃនៅទីនេះ។